Over Martin Butter OrgelEnKlavier Clavichord

3914DADD-FEFA-49BF-8D45-F8D1D700CC4C431B6406-AB16-42A4-B299-7719348E2FF5Reparatie ingezakte voeten

9CD3742F-2947-49CE-BD45-B043EE69BD13Opslag van de orgelpijpen in de torenruimte

36E1E8FD-FE4A-4FCF-A746-16201C7D916AE2DC27CE-3285-4B48-AAF3-47732328715A Reparatie gecorrodeerde conducten

3D855710-8BA4-4175-9BBD-A56E9237F39BVerlengde Trompetbekers

7257AD93-882A-496E-BB06-1F567AF30703Bijgemaakte pijpjes van de Nasard 3'

 


Return